ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

UNIMARSAFE DSPA, Dry Sprinkler Powder Aerosol


Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται ολοένα και περισσότερες πυρκαγιές οι οποίες επειδή δεν αντιμετωπίζονται σε αρχικό στάδιο εξαπλώνονται και παίρνουν τελικά ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA άρχισαν να σχεδιάζονται στις αρχές του 1987 μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Montreal, το οποίο περιλάμβανε την απαγόρευση, σε παγκόσμια κλίμακα μετά το 2003, της χρήσης του ΗALON (BCF) στα συστήματα κατάσβεσης. Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA σχεδιάστηκαν προκειμένου να αντικαταστήσουν τα συστήματα κατάσβεσης με βάση το ΗALON (BCF). Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA διατίθενται σε διάφορους τύπους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην θέση των μικρών φορητών πυροσβεστήρων για έκτακτες καταστάσεις, είτε σε συστήματα ολικού κατακλυσμού σε:

• Βιομηχανικούς χώρους & αποθήκες • Ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη (Η/Ζ) • Μετασχηματιστές και Ηλεκτρικά Πεδία Χ.Τ. & Μ.Τ.

• Computer Rooms & Server

• Βιβλιοθήκες, αίθουσες αρχείων και μουσεία • Μεγάλα κτίρια • Γραφεία • Στην ναυτιλία

• Σε οχήματα και γενικότερα μεταφορικά μέσα

• Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια 


ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA


Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA έχουν τη μορφή μεταλλικού κυλίνδρου, μέσα στον οποίο περιέχεται χωρίς να τελεί υπό πίεση η στερεά γόμωση, από την καύση της οποίας παράγεται το aerosol, το οποίο και αποτελεί το κατασβεστικό μέσο της φωτιάς. Κάθε γεννήτρια διαθέτει έναν ενεργοποιητή σε επαφή με τη στερεά γόμωση και ο οποίος σε περίπτωση φωτιάς ενεργοποιείται με θερμικό, χειροκίνητο ή ηλεκτρικό τρόπο προκαλώντας την έναρξη της καύσης του στερεού υλικού στο εσωτερικό της γεννήτριας. Με αυτό τον τρόπο παράγεται το aerosol το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από οξείδια και άλατα αλκαλικών μετάλλων, αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα αέρια προϊόντα μη τοξικά που διαχέονται ομοιόμορφα σε όλο τον προστατευόμενο χώρο προκαλώντας την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας την επανάφλεξη και τα φαινόμενα έκρηξης και ανάφλεξης της πυρκαγιάς


ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ


H φωτιά είναι μία αντίδραση καύσης, κατά την διάρκεια της οποίας, λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες αντιδράσεις ανάμεσα στο οξυγόνο, στα αέρια της καιγόμενης ύλης, στη θερμότητα που υπάρχει στη φλόγα της φωτιάς και τέλος στις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς παραγόμενες ενώσεις (κυρίως O∙, H∙ και ΟΗ∙) που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της φωτιάς και ουσιαστικά είναι ενώσεις οξυγόνου που περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια, στα οποία και οφείλεται η εξαιρετικά μεγάλη δραστικότητά τους. Οι αντιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται με εξελισσόμενο τρόπο ως αλυσιδωτή αντίδραση γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η κατασβεστική δράση του aerosol στηρίζεται ακριβώς στη διακοπή της αλυσιδωτής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς καθότι οι περιεχόμενες σε αυτό ενώσεις καλίου έχοντας πολύ μικρή ενέργεια ιονισμού, δεσμεύουν τις παραγόμενες ασταθείς ελεύθερες ρίζες προς σχηματισμό της σταθερής ένωσης KOH, με αποτέλεσμα να καταστέλλεται η αλυσωτή αντίδραση οξείδωσης και άρα η ανάπτυξη και η εξάπλωση της φωτιάς. Παράλληλα κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας κατάσβεσης της φωτιάς η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόμενο χώρο πρακτικά δεν αλλάζει. Η συγκέντρωση του aerosol στον προστατευόμενο χώρο μετά την κατάσβεση προστατεύει επιπλέον το χώρο από πιθανή επανάφλεξη της φωτιάς χωρίς να προκαλείται καμία ζημιά στον προστατευόμενο εξοπλισμό.


ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ UNIMARSAFE DSPA


Τα συστήματα κατάσβεσης με aerosol αποτελούν τη νεώτερη εξέλιξη στα συστήματα ολικού κατακλυσμού. Το νέο αυτό κατασβεστικό υλικό ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της πυροπροστασίας, εισάγοντας μια νέα τεχνολογία που χαρακτηρίζεται, σε σχέση με τα υφιστάμενα συστήματα κατάσβεσης που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ασφάλεια, αξιοπιστία, ευελιξία και ευκολία εγκατάστασης. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος το καθιστούν σαν το κατασβεστικό υλικό του μέλλοντος, κάτι που εξάλλου επιβεβαιώνεται και από το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο. Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτιές τύπου Α, Β, C και F και είναι κατάλληλες για την κατάσβεση φωτιάς τόσο σε αρχικό όσο και σε προχωρημένο στάδιο. Οι γεννήτριες διατίθενται σε διάφορους τύπους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κατάσβεσης πολύ μεγάλων χώρων.

Πλεονεκτήματα του αεροζόλ των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA σε σχέση με τα άλλα συμβατικά συστήματα πυρόσβεσης:

• Δρα με ογκομετρική κάλυψη και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα στον προστατευόμενο χώρο

• Προλαμβάνει το φαινόμενο ‘backdrafts’ και ‘flashovers’

• Αυξημένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη

• Χρήση τόσο σε αρχικό όσο και σε προχωρημένο στάδιο φωτιάς, δρώντας απευθείας στη φλόγα

• Αυξημένη κατασβεστική ικανότητα

• Απουσία θερμικού σοκ στον προστατευόμενο εξοπλισμό

• Δεν προκαλεί διάβρωση των προστατευόμενων αντικειμένων

• Φιλικότητα προς το περιβάλλον

• Ακίνδυνο για ανθρώπους και ζώα

• Μηδενική τοξικότητα

• Εφαρμογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση μέχρι 40kV

• Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης για πέντε χρόνια μετά την εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα του συστήματος γεννητριών UNIMARSAFE DSPA πολλαπλασιάζονται ως προς την εγκατάσταση, την λειτουργία και την συντήρηση σε σχέση με άλλα αυτόματα συστήματα:

• Μηδενική πρακτικά μείωση του οξυγόνου στον προστατευόμενο χώρο

• Η λειτουργία των γεννητριών γίνεται μόνο με την ενεργοποίηση του μηχανισμού εκκίνησης

• Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης καθότι δεν προϋποθέτει υδραυλικές σωληνώσεις, ηλεκτροβαλβίδες, φιάλες υπό πίεση, ειδικούς χώρους αποθήκευσης των φιαλών κλπ.

• Μειωμένο κόστος εγκατάστασης

• Δεν απαιτείται η ύπαρξη δικτύου νερού

• Δεν απαιτείται αναγόμωση των γεννητριών

• Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης

• Εγγύηση καλής λειτουργίας

• Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης

• Εξασφάλιση ενεργοποίησης με εφεδρικό τρόπο

• Ενεργοποίηση σε υψηλές θερμοκρασίες (270ο C)

• Απόλυτη αξιοπιστία συστήματος των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA, καθότι αυτές συνεργάζονται με πίνακα ελέγχου που πραγματοποιεί συνεχή επιτήρηση των κυκλωμάτων

• Δυνατότητα λειτουργίας με αυτόνομους ανιχνευτές ή/και με ειδικό θερμοευαίσθητο καλώδιο για χρήση σε απομονωμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας


ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA παράγουν ένα πολύ φιλικό και ασφαλές κατασβεστικό υλικό. Ανάλογα με τον τύπο γεννήτριας, η ενεργοποίηση αυτής επιτυγχάνεται με χειροκίνητο, θερμικό ή ηλεκτρικό τρόπο. Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η διάχυση του aerosol η οποία θα συνεχιστεί μέχρι να αντιδράσει όλη η ποσότητα της στερεάς γόμωσης που περιέχεται στο εσωτερικό της γεννήτριας. Ως εκ τούτου για τη χρήση των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA απαιτείται η ορθή εφαρμογή των σχετικών τεχνικών εγχειριδίων


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Oι γεννήτριες φέρουν πιστοποιήσεις από του ακόλουθους οργανισμούς:

UL/ULC

RINA

ISO

BRE ΤΝΟ Netherlands

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΒΕΤΑΜ

Eνώ παράλληλα είναι πιστοποιημένες κατά:

NFPA 2010

PrCEN/TR 15276-1

PrCEN/TR 15276-2